Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Cảm tác từ bài thơ "Footprints in the Sand" của Mary Stevenson

Bên máng cỏ
Em ngồi nhỏ lệ
Chúa Hài Đồng
Nhỏ lệ cùng em

Bên máng cỏ
Em ngồi lặng lẽ
Chúa Hài Đồng
Chia sẻ cùng em

Bên máng cỏ
Em ngồi than thở
Chúa Hài Đồng
Che chở hồn em

Bên máng cỏ
Em hờn dỗi trách
Sao có khi
Em chẳng thấy Người

Chúa thì thầm
Vì Chúa bồng em
Nên dấu chân
Là chân của Chúa

Đêm nay
Đêm Thánh vô cùng
Trong em
Nghìn tiếng ân cần trao nhau!

Nguyễn Kim Tiến
Mùa Giáng Sinh 2010
 
  
LTS. Đây là bài thơ "Footprints in the Sand" của Mary Stevenson.

Footprints in the Sand

One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord.
Many scenes from my life flashed across the sky.
In each scene I noticed footprints in the sand.
Sometimes there were two sets of footprints,
other times there were one set of footprints.

This bothered me because I noticed
that during the low periods of my life,
when I was suffering from
anguish, sorrow or defeat,
I could see only one set of footprints.

So I said to the Lord,
"You promised me Lord,
that if I followed you,
you would walk with me always.
But I have noticed that during
the most trying periods of my life
there have only been one
set of footprints in the sand.
Why, when I needed you most,
you have not been there for me?"

The Lord replied,
"The times when you have
seen only one set of footprints,
is when I carried you."

Mary Stevenson
   
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất