Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Vô Đề

Lý Thương Ẩn 李商隱
Vô đề


李商隱  無題

1   相見時難別亦難  Tương kiến thời nan biệt diệc nan
2   東風無力百花殘  Đông phong vô lực bách hoa tàn
3   春蠶到死絲方盡  Xuân tàm đáo tử ty phương tận
4   蠟炬成灰淚始乾  Lạp cự thành hôi lệ thủy can
5   曉鏡但愁雲鬢改  Hiểu kính đản sầu vân mấn cải
6   夜吟應覺月光寒  Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
7   蓬萊此去無多路  Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
8   青鳥殷勤為探看  Thanh điểu ân cần vị thám khan

Xem tiếp...

Đăng Lạc Du nguyên

Lý Thương Ẩn李商隱

Đăng Lạc Du nguyên

李商隱  登樂遊原

1   向晚意不適 Hướng vãn ý bất thích
2   驅車登古原 Khu xa đăng cổ nguyên
3   夕陽無限好 Tịch dương vô hạn hảo
4   只是近黃昏 Chỉ thị cận hoàng hôn

Xem tiếp...

Dạ vũ ký bắc

Lý Thương Ẩn李商隱
Dạ vũ ký bắc


李商隱  夜雨寄北

1   君問歸期未有期  Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
2   巴山夜雨漲秋池  Ba sơn dạ vũ trướng thu trì
3   何當共剪西窗燭  Hà đương cộng tiển tây song chúc
4   卻話巴山夜雨時  Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì

Xem tiếp...

Phong Kiều dạ bạc

Trương Kế 張繼
Phong kiều dạ bạc


張繼  楓橋夜泊

1   月落烏啼霜滿天  Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
2   江楓漁火對愁眠  Giang phong ngư hoả đối sầu miên
3   姑蘇城外寒山寺  Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
4   夜半鐘聲到客船  Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Xem tiếp...

Lương Châu từ

Vương Hàn 王翰
Lương Châu từ

王翰  涼州詞

1   葡萄美酒夜光杯  Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
2   欲飲琵琶馬上催  Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
3   醉臥沙場君莫笑  Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
4   古來征戰幾人回  Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

Xem tiếp...

Khiển hòai

Đổ Mục 杜牧

Khiển hoài杜牧  遣懷

1   落魄江湖載酒行  Lạc phách giang hồ tái tửu hành
2   楚腰纖細掌中輕  Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh
3   十年一覺揚州夢  Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
4   贏得青樓薄倖名  Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh

Xem tiếp...

Cận thí thượng Trương thủy bộ

Chu Khánh Dư 朱慶餘
Cận thí thượng Trương thủy Bộ


朱慶餘  近試上張水部

1   洞房昨夜停紅燭  Động phòng tạc dạ đình hồng chúc
2   待曉堂前拜舅姑  Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô
3   妝罷低聲問夫婿  Trang bãi đê thanh vấn phu tế
4   畫眉深淺入時無  Họa mi thâm thiển nhập thời vô

Xem tiếp...

Vọng nguyệt hòai viễn

Trương Cửu Linh 張九齡
Vọng nguyệt hoài viễn


張九齡  望月懷遠

1   海上生明月 Hải thượng sinh minh nguyệt
2   天涯共此時 Thiên nhai cộng thử thì
3   情人怨遙夜 Tình nhân oán dao dạ
4   竟夕起相思 Cánh tịch khởi tương tư
5   滅燭憐光滿 Diệt chúc lân quang mãn
6   披衣覺露滋 Phi y giác lộ tư
7   不堪盈手贈 Bất kham doanh thủ tặng
8   還寢夢佳期 Hoàn tẩm mộng giai kỳ

Xem tiếp...

Đăng Quán Tước lâu - Vương Chi Hoán

Hôm lên núi Bà Đen ở Tây Ninh nhìn xuống, rồi nhìn lên có ông Phật nằm lại lên tiếp rồi nhìn xuống. Ở Truồi có thiền viện Trúc Lâm mới xây, mình có ghé qua, đi thuyền lên đồi, thiền viện nhìn xuống, núi đồi mây nước, xa xa là dãy Bạch Mã, nghe nói lên đó nhìn ra được ngòai biển, trên đó cũng bao nhiêu thắng cảnh, đang chờ...


Vương Chi Hoán 王之渙
Đăng Quán Tước lâu


236 王之渙  登鸛雀樓


1   白日依山盡 Bạch nhật y sơn tận
2   黃河入海流 Hoàng hà nhập hải lưu
3   欲窮千里目 Dục cùng thiên lý mục
4   更上一層樓 Cánh thướng nhất tằng lâu

Xem tiếp...

Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn

Nhìn tấm hình Cù Lao Xanh của Ngô Thanh Hùng, lập tức nhớ lại những ngày xanh ở Quy Nhơn, tối lại ra ngắm trăng ngòai bãi biễn. Có câu "thương hải nguyệt minh châu hữu lệ" làm mình liên tưởng đến ngày xưa nhiều vô cùng, nguyên bài cho các bạn:

 

Lý Thương Ẩn 李商隱

Cẩm sắt

209 李商隱  錦瑟

1   錦瑟無端五十絃  Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
2   一絃一柱思華年  Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
3   莊生曉夢迷蝴蝶  Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
4   望帝春心託杜鵑  Vọng đế xuân tâm thác đổ quyên
5   滄海月明珠有淚  Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
6   藍田日暖玉生煙  Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
7   此情可待成追憶  Thử tình khả đãi thành truy ức
8   只是當時已惘然  Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất