Trọc phú rồi cũng chết non
Tham quan rồi cũng chết mòn đó thôi
Lầm than sống kiếp nổi trôi
Vinh hoa phú quý cũng thôi một đời

Ta về lên núi kịp ngày
Cùng sư núi ngắm nhành mai vô trần
Trong sương sớm tiếng chuông ngân
Đêm khuya rừng trúc ngậm vầng trăng im
Chong đèn đọc sách cổ kim
An thân thiền tọa định tâm nhất thời
Hừng đông mở cửa ngắm mây
Đạp sương rẽ lối thăm cây dạo vườn
Pha trà nước suối vô thường
Nghe chim thức sớm gọi vầng kim ô

Xuân Phong