Nhạc

 LTG. Tôi là cựu học sinh Cường Đễ khóa 1970-1977. Nhạc phẩm " Dưới mái trường phổ thông " tôi viết năm 1976 ( các học sinh 12D2 , 12C3 trường Quang Trung niên khóa 1976-1977 đã công diễn ). Lâu quá nên tôi không có phần thâu âm, hôm nào sẽ nhờ các "bạn già " ngày xưa hát lại thì mới có MP3 được.DuoiMaiTruongPhoThong