Nhạc

Nhạc: Yên Kha
Thơ: Nguyễn Bạch Dương (Mực Tím số 363, trang 38)
Trình bày: Thanh Hằng

Phổ nhạc xong ngày 10/5/1999
Phối xong ngày 16/2/2008
 


Can't see this document? Click Me