Nhạc

LTS. Anh Thế Tuyên học ở Cường Đễ hai năm Đệ Thất và Đệ Lục (1970-1971) xong vào học ở Kỹ Thuật. Hiện anh sống và làm việc ở Qui Nhơn. Anh là hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam.

Nhạc và lời: Thế Tuyên
Trình bày: Thùy Dương