Nhạc

Tìm chiều trong chiếc lá rơi
Tìm bình yên giữa trùng khơi sóng cồn

Hai câu này có lẽ là mặt bài nhạc.