Nhạc

Hồi còn nhỏ thì gọi là tình yêu nhĩ, bây giờ thì gọi là hạnh ngộ :-)