Nhạc

Bài này mình viết cũng thích, bởi vì nó diễn tả hai tâm trạng, của lúc xa nhà và của lúc hao hức về lại, theo ý mình.

Thơ: Nguyễn Hữu Hiệp