Nhạc

Nhạc: Xuân Điềm
Thơ: Hoàng Mai
Trình bày: Hà Thanh