Thơ

về đây con suối reo mừng
ta, thân cỏ mọn góc rừng hạnh dao
sáng ra quên mất tiếng chào
con chim hót giữa khóm đào cút côi
từ em mang gió lên đồi
hong đôi ngực trắng, ta ngồi thiên nên

Nguyễn Tư Phương