Thơ

Lối về không yên ả
Đường làng cỏ héo hon
Lòng người chia trăm ngả
Tìm đâu bóng trăng non

Quê nhà, 09.06.2010
Huỳnh Minh Lệ