Thơ

Qua con suối cạn trưa hè  ,
Bốn chân hai bánh chiếc xe nghe buồn ,
Bồn chồn giữa cuộc mây tuôn ,
Ngựa hình như mỏi , người tuồng như mê ,
Bốn chân còm cõi dưới xe ,
Hai chân trên vẫn kéo lê căn phần .

Quê nhà 06/73
Huỳnh Minh Lệ