Thơ

Một lần ra khỏi dạ con ,
Một lần tiếng khóc không buồn , không vui ,
Một lần nhắm mắt bùi ngùi ,
Một lần sinh , tử . Rồi thôi . Một lần .

Ngay 03 tháng 08 năm 2009
Huỳnh Minh Lệ