Thơ

Trị tuyệt đối số dương,
Luôn luôn là chính nó,
Làm người đừng nên có,
Đầu óc là số âm.

28.06.2013
Huỳnh Minh Lệ