Thơ

Nở ra trong cái ổ rơm
Rún khô lông ráo lon ton ra đời
Cẳng chân như cái que thôi
Đã bươi đã chải tìm mồi sớm trưa
Qụa diều móng vuốt chực chờ
Nấp đôi cánh mẹ tuổi thơ yên lòng
Rồi ngày đủ cánh đủ lông
Đá mềm chân cứng gai chông đường dài
Không quên hạt lúa củ khoai
Nhớ đôi cánh mẹ nhớ hoài ổ rơm.

02.09.2014
Huỳnh Minh Lệ