Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

CẢM ĐỀ CHỬ ĐỒNG TỬ*

Chử giòng "Quê Chử Xá"** "Cù Vân"***
Đồng khố che thân giữa thế trần.
Tử hiếu thức tâm tìm học đạo.
Thần trung Quốc Tổ, trợ phù dân
Bất ngờ tiền định "Tiên Dung" kết****
Tử hóa duyên trần biến báo thân *****
Việt sử ngàn năm lưu Thánh Hiển.
Nam Bang đệ nhất, "Tứ Linh Thần".

* Đệ nhất Tứ Thánh, hồn bất tử.
** Làng Chử Xá.
*** Thân phụ là Chử Cù Vân.
**** Công Chú Tiên Dung kết nghĩa vợ chồng.
***** Xong phận thế trần hai Ngài đều bay về trời.


CẢM ĐỀ PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG *

Phù trợ Vua Hùng, Thiên Sứ lâm
Đổng làng Gióng, thuộc huyện Gia Lâm
Thiên sai cậu bé nhà Trời xuống
Vương Thánh đại hùng cứu nước Nam
Thượng đức phi thường, vang ngựa sắt
Đẳng công khí phách giặc Ân khâm
Tôn thờ nghĩa khí phù dân tộc
Thần hiển linh mầu, hộ Việt Nam.

* Đệ Nhị Tứ Thánh, hồn bất tử.


CẢM ĐỀ ĐỨC THÁNH TẢN VIÊN*

Đức tỏa ngàn đời, Đức hiếu sinh
Thánh Vương Sơn Địa, hiển u linh
Tản bang hồng phúc dân Nam Việt
Viên phép thần thông độ nước mình
Thượng giới cỡi rồng thân biến hóa
Đẳng trần gian phụng cứu nhân sinh
Tôn thờ Thánh Đức lừng danh hiển
Thần thứ đệ tam, vị Tứ Linh.

* Đệ Tam Tứ Thánh, hồn bất tử


CẢM ĐỀ VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU *

Vân Hồng Thiên giáng thế nhân y
Hương tỏa ngạt ngào nhạc pháp thi
Thánh thoát đào hoa so "Tố Nữ"
Mẫu Vương Tiên Đức sánh sao bì
Tiên Nương hiếu đạo tròn cơ cách
Chúa tiếp hóa dân sứ mạng trì
Hiển hách hồi Thiên không mộ chí
Linh Tôn Thần Thượng sắc phong Y.

* Đệ Tứ Thánh Linh, hồn bất tử.


NGƯỜI HÙNG BẤT KHUẤT

Thiếu thời cho đến hết đời binh
Tướng sĩ chí nhân trọn nghĩa tình
Nguyễn tộc hùng anh nêu khí phách
Khoa dòng bất khuất rạng uy danh
Nam dân khâm phục người "tuẩn tiết"
Quân sử khắc ghi bậc hiến mình
Đoàn ngũ thề không đầu hàng giặc
Bốn vùng chiến thuật trọng chân linh.


CHÍ KIÊU HÙNG

Trần tộc kiêu hùng nối gót xưa
Văn ghi tướng sĩ chí dư thừa
Hai thời gánh vác nguyền không nhỏ
Tư thế đảm đang phận chẳng vừa
Lệnh chỉ ba quân lòng kính phục
Sư huy phong vũ dạ đều ưa
Đoàn người sát đát trừ ma cộng
Bảy Bộ Binh, quân lực có thừa.


TRỌN LÒNG YÊU NƯỚC

Tưởng niệm muôn đời bậc chí nhân
Tướng hùng dân tộc đấng danh thần
Lê Nguyên Vỹ trọn lòng yêu nước
Tư lệnh sư đoàn quyết xả thân
Tử tiết gương treo người sĩ khí
Hy sinh danh rạng kẻ vì dân
Tinh thần bất khuất lưu trang sử
Giặc bắt không hàng, "tự xử" phân.


KẺ HÙNG ANH

Truy nguyên chí khí kẻ hùng anh
Niệm tưởng chân linh bậc sĩ hành
Thiếu tướng quân khu II đất Việt
Phạm Văn Phú trọn ý trung thành
Tư trào suy thoái thời cơ mạt
Lệnh bất phục tùng "tự vẫn" vinh
Quân ngũ bảo toàn không khuất phục
Đoàn Hai uy vũ mãi lưu danh.


TỬ TRÒN SỨ MẠNG

Truy niệm người hùng Việt tộc ta
Lê văn, sĩ khí tráng sơn hà
Hưng danh "tử tiết" thơm nòi giống
Thiếu tướng sinh thời bảo quốc gia
Tư lệnh quân đoàn, quân khu bốn
Quyết không hàng giặc lúc cơ sa
Tử tròn sứ mạng chân linh tướng
Gương rạng muôn đời, tiếng ngợi ca.


HÀNH LỤC ĐỘ

1. BỐ THÍ

"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình
Trong ba phương pháp giúp nhân sinh
Một là "Tài thí" như tiền của
"Pháp thí" thứ hai mở đạo tình
Ba là thực hiện tâm "Vô Úy"
Trải lòng thực hiện lẽ tồn sinh
Vì chưng "Bố thí" trừ tham lẫn
Gieo giống Bồ đề độ chúng sinh.

2. TRÌ GIỚI

Quy luật Phật truyền tự bấy lâu
Là môn diệu dược khắp năm châu
Giúp đời "giới luật" phương châm báu
Độ thế "tam quy" pháp nhiệm mầu
Ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng đã thọ
Giới điều Phật dạy học thâm sâu
Phát tâm tu niệm chuyên trì giữ
Mới dứt tử sanh, thoát nghiệp sầu.

3. NHẪN NHỤC

"Nhẫn nhục" là giới đứng đầu tiên
Nhẫn được tiêu oan dứt não phiền
Người đã nương về ngôi chánh giác
Thực hành pháp nhẫn đúng chân truyền
Hơn thua phải quấy, thêm oan trái
Khôn dại đua tranh, tạo nghiệp duyên
Lửa giận đốt thiêu rừng công đức
Theo lời Phật dạy: "Nhẫn" cần chuyên.

4. TINH TẤN

"Tinh tấn" là môn thuốc diệu huyền
Chữa lành bệnh nhác tập hành siêng
Muốn cho có quả cần vun tưới
Đạo cũng do ta gắng tập rèn
Nước chảy lâu ngày dần lở núi
Cọ cây lấy lửa phải cho chuyên
Tâm thành chí nguyện vun nền đạo
"Tinh tấn" đưa mình đến Phật Tiên.

5. THIỀN ĐỊNH

Các pháp gồm thâu chước "định thiền"
Trong ngoài vắng lặng thoát trần duyên
Nước yên chiếu sáng vầng trăng tỏ
Sóng động che mờ lẽ tự nhiên
Xách gậy kim cang kềm ý mã
Đem hèo giới luật đuổi tâm viên
Rừng thiền sư tử đang xua tặc
Chúa "Định" gom thần mật mật miên.

6. TRÍ TUỆ

"Trí tuệ" ví như lưỡi kiếm thần
Đoạn trừ tai chướng, dứt tham sân
Vô minh tận diệt ly sinh tử
Phiền não tiêu trừ thoát khổ luân
Biển nghiệp ba đào vùi Phật tánh
Trần lao sóng gợn lấp tâm chân
Hươi gươm trí tuệ trừ ma chướng
Tánh giác chơn như chiếu sáng ngần.


Giác Lượng Tuệ Đàm TửVài hàng về tác giả:

- Hoà Thượng Thích Giác Lượng
 - Tên thật: Đinh Ngọc Thanh
 - Sinh năm: 1935
 - Bút hiệu: Tuệ Đàm Tử
 - Pháp danh: Thích Giác Lượng
 - Sinh quán: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định
 - Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo Hội Đoàn Trung Phần 1970
 - Vượt biên sang Hoa Kỳ 1980
 - Chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Vận Nhân Quyền và Tự Do Tôn giáo cho VN
 - Viện trưởng Viện Hành Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
 - Thành lập Trung tâm sinh hoạt Phật giáo - Pháp Duyên Tịnh Xá tại San Jose từ năm 1982 đến nay.

Trích từ Đường Thi Bình Định, tuyển tập thơ do Bút Duyên Hội Tụ xuất bản năm 2009 tại Hoa Kỳ.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất