Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt

Bạch Cư Dị 白居易

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt

白居易  賦得古原草送別

1   離離原上草 Ly ly nguyên thượng thảo
2   一歲一枯榮 Nhất tuế nhất khô vinh
3   野火燒不盡 Dã hỏa thiêu bất tận
4   春風吹又生 Xuân phong xuy hựu sinh
5   遠芳侵古道 Viễn phương xâm cổ đạo
6   晴翠接荒城 Tình thúy tiếp hoang thành
7   又送王孫去 Hựu tống vương tôn khứ
8   萋萋滿別情 Thê thê mãn biệt tình

Xem tiếp...

Ngọc đài thể

Quyền Đức Dư 權德輿
Ngọc đài thể

權德輿  玉臺體

1   昨夜裙帶解 Tạc dạ quần đái giải
2   今朝蟢子飛 Kim triêu hỷ tử phi
3   鉛華不可棄 Diên  hoa bất khả khí
4   莫是蒿砧歸 Mạc thị cảo châm quy

Xem tiếp...

Hành lộ nan

Lý Bạch 李白
Hành lộ nan tam thủ


李白  行路難三首之一

1   金樽清酒斗十千  Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên
2   玉盤珍羞值萬錢  Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền
3   停杯投箸不能食  Đình bôi đầu trợ bất năng thực
4   拔劍四顧心茫然  Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên
5   欲渡黃河冰塞川  Dục độ Hoàng hà băng tắc xuyên
6   將登太行雪暗天  Tương đăng Thái hành tuyết ám thiên
7   閑來垂釣坐溪上  Nhàn lai thùy điếu tọa khê thượng
8   忽復乘舟夢日邊  Hốt phục thừa chu mộng nhật biên
9   行路難      Hành lộ nan
10  行路難      Hành lộ nan
11  多歧路      Đa kỳ lộ
12  今安在      Kim an tại
13  長風破浪會有時  Trường phong phá lãng hội hữu thì
14  直挂雲帆濟滄海  Trực quải vân phàm tế thương hải

Xem tiếp...

Bạc Tần Hòai

Đổ Mục 杜牧
Bạc Tần Hoài

杜牧  泊秦淮

1   煙籠寒水月籠沙  Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
2   夜泊秦淮近酒家  Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
3   商女不知亡國恨  Thương nữ bất tri vong quốc hận
4   隔江猶唱後庭花  Cách giang do xướng Hậu đình hoa

Xem tiếp...

Xuân hiểu

Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然
Xuân hiểu

孟浩然  春曉

1   春眠不覺曉 Xuân miên bất giác hiểu
2   處處聞啼鳥 Xử xử văn đề điểu
3   夜來風雨聲 Dạ lai phong vũ thanh
4   花落知多少 Hoa lạc tri đa thiểu

Xem tiếp...

Vô Đề

Lý Thương Ẩn 李商隱
Vô đề


李商隱  無題

1   相見時難別亦難  Tương kiến thời nan biệt diệc nan
2   東風無力百花殘  Đông phong vô lực bách hoa tàn
3   春蠶到死絲方盡  Xuân tàm đáo tử ty phương tận
4   蠟炬成灰淚始乾  Lạp cự thành hôi lệ thủy can
5   曉鏡但愁雲鬢改  Hiểu kính đản sầu vân mấn cải
6   夜吟應覺月光寒  Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
7   蓬萊此去無多路  Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
8   青鳥殷勤為探看  Thanh điểu ân cần vị thám khan

Xem tiếp...

Đăng Lạc Du nguyên

Lý Thương Ẩn李商隱

Đăng Lạc Du nguyên

李商隱  登樂遊原

1   向晚意不適 Hướng vãn ý bất thích
2   驅車登古原 Khu xa đăng cổ nguyên
3   夕陽無限好 Tịch dương vô hạn hảo
4   只是近黃昏 Chỉ thị cận hoàng hôn

Xem tiếp...

Dạ vũ ký bắc

Lý Thương Ẩn李商隱
Dạ vũ ký bắc


李商隱  夜雨寄北

1   君問歸期未有期  Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
2   巴山夜雨漲秋池  Ba sơn dạ vũ trướng thu trì
3   何當共剪西窗燭  Hà đương cộng tiển tây song chúc
4   卻話巴山夜雨時  Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì

Xem tiếp...

Phong Kiều dạ bạc

Trương Kế 張繼
Phong kiều dạ bạc


張繼  楓橋夜泊

1   月落烏啼霜滿天  Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
2   江楓漁火對愁眠  Giang phong ngư hoả đối sầu miên
3   姑蘇城外寒山寺  Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
4   夜半鐘聲到客船  Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Xem tiếp...

Lương Châu từ

Vương Hàn 王翰
Lương Châu từ

王翰  涼州詞

1   葡萄美酒夜光杯  Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
2   欲飲琵琶馬上催  Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
3   醉臥沙場君莫笑  Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
4   古來征戰幾人回  Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất