Tin Quê & Tin Bạn


Được tin Thân Mẫu bạn Hồng Quốc Anh (Cựu Học Sinh Cường Để Quy Nhơn), Cụ Nguyễn Thị Lan đã mệnh chung tại Fountain Valley, California – Hoa Kỳ lúc 7 giờ 30 sáng ngày 11 - 3 – 2012 (nhằm 19 - 2 Nhâm Thìn) hưởng thọ 97 tuổi.

Linh cửu quàn tại:

Melrose Abbey Memorial Park & Mortuary
2303 S. Manchester
Anaheim, CA.92802

Nhóm bạn cũ Đệ Tứ 3 (1960-1967) - Cường Để Quy Nhơn xin Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Hồng Quốc Anh và Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm về cõi Vĩnh Hằng.