Được tin Thầy Đinh Thành Bài, cựu giáo sư  Trung học Cường Để Qui Nhơn vừa từ trần .
Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến Thầy .