Thương nhau nhớ chỗ em nằm
Nhớ cây son đỏ em cầm nơi tay
Nắng chiều vương giữa tóc mây
Mắt xanh ai dỗ cơn say trong đời
Đường ngôi chia những ngậm ngùi
Vòng tay ngà ngọc ôm vùi chiêm bao
Đêm về hò hẹn trăng sao
Hương thơm giòng tóc ngạt ngào tình thâm
Thương nhau nghĩa nặng âm thầm
Nguyện về lót lá chỗ nằm nơi em

Trần Nhất Hoan
(California)

Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010