Mừng Chúa hôm nay lạc xuống phường
Xin mời ghé lại nhậu sương sương
Vài ly rượu đế ta là đế
Một sợi tình vương Chúa cũng vương
Mặc kệ Tông Đồ nhoi địa ngục
Xênh xang giáo chủ xỉn thiên đường
Tân kinh Cựu ước đều gom lại
Nổi lửa lên rồi mới dộng chuông

Trần Quốc Sủng

Chú thích: Bài thơ này đã khiến tác giả phải vào tù trong thập niên 1980 (NSH).