Thơ

Tiễn nhau tóc xiên lên mũ .
Người đi ôm một khúc đờn .
Sang sông cầm con chủy thủ ,
Đất Tần bất trắc không sờn .

10/91

Du tử
Chiều nghiêng nghiêng nắng quái ,
Người về quên áo khăn .
Ta trôi trời quan tái ,
Nghĩ mà thèm chiếu chăn .

1974
Hùynh minh Lệ