Thơ

Đã mòn chân bấy lâu nay ,
Chưa quên cơn bão của ngày xa quê ,
Con đi không ngại nhiêu khê ,
Chỉ thương mẹ gánh bộn bề bão giông .

Tháng 06 năm 1991
Huỳnh Minh Lệ