Thơ

Mười phương khách trở trùng phùng ,
Gót người xuôi ngược núi rừng tao nôi ,
Cung thương ngày cũ bặt rồi ,
Khúc hành vân đã rụng rời theo mưa .

1973
Huỳnh Minh Lệ