Thơ

Bây giờ ta hết trồng người,
Về vườn cuốc đất, cuối đời trồng rau,
Ngày ngày nhổ cỏ, bắt sâu,
Cái tay có mỏi, cái đầu khỏe hơn.

11.07.2013
Huỳnh Minh Lệ