Thơ

Những con sông chia rẽ,
Của khúc ruột miền trung,
Sông Gianh, Sông Bến Hải,
Máu xương đã nghẹn dòng,
Suốt chiều dài lịch sử,
Hôm nay vẫn trong lòng,
Của triệu người khắp xứ,
Có lẽ đến ngàn năm,
Vẫn còn phân Nam Bắc,
Có lẽ đến muôn đời,
Vẫn còn phân Trịnh Nguyễn,
Có lẽ xuống đáy mồ,
Còn tranh nhau chân, ngụy,
Ôi dân tộc Việt Nam,
Chịu lời nguyền lịch sử ?

28.07.2013
Huỳnh Minh Lệ