Thơ

Ngày bước chân vô Nam,
Đời cha là thân mắm,
Chân mãi vấy mùi bùn,
Mong đời con tươi sáng.

01.10.2013
Huỳnh Minh Lệ