Thơ

Tặng BGSG và Nguyễn Trí Mẫn

Đem cho bạn nắm trà,
Bạn than đêm thức trắng,
Lỗi cũng ở tại ta,
Không kèm theo lời dặn.

04.10.2013
Huỳnh Minh Lệ