Thơ

Đôi khi tôi muốn ngủ khò,
Mặc cho thiên địa, mặc cho cuộc đời,
Đôi khi tôi muốn rong chơi,
Lên non xuống biển quên lời thị phi,
Đôi khi tôi muốn ngủ khì,
Nhắm hai con mắt, thức chi thêm phiền.

12.10.2013
Huỳnh Minh Lệ