Thơ

Nhớ con suối chảy,
Nhớ ngôi đình làng,
Bao lần thay đổi,
Vết hằn thời gian,

Nhớ mảnh ruộng cằn,
Tổ tiên để lại,
Bao đời có ăn,
Thành đồng cát trắng.

Nhớ mồ nhớ mả,
Nhớ ngôi từ đường,
Không còn gì cả,
Từ ngày tang thương.

Nhớ người đã khuất,
Chết bụi chết bờ,
Chết bom chết đạn,
Nấm mồ bơ vơ.

28.12.2013
Huỳnh Minh Lệ