Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Mẹ trùng dương đau đớn
Kẻ thù đặt giàn khoan
Nhân dân cùng la lớn
Hát rút về Hải Nam !

Nhân dân không mơ hồ
Kẻ thù vào đến cửa
Chín mươi triệu cùng hô
Hãy bảo toàn lãnh thổ !

Không nghe lời viễn vông
Những mỹ từ ru ngủ
Có tội với liệt tông
Một ngàn năm chưa đủ ?

Nước mất thì nhà tan,
Xem lời hịch tướng sĩ
Giữ cơ đồ nước nam
Biển trời ta yêu quý.

26.05.2014
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất