Thơ

con đường thiên lý về nam
bao nhiêu máu đổ trời làm đã khô
nắng nung trùng điệp nấm mồ
trên cao phế tích ngọn cờ tung bay

20.04.2018


thế hệ căn bậc hai của 2

mất sữa uống nước cơm
cơm nấu bằng gạo mốc
cao chưa đến mét năm
được kêu là tám x

14.04.2018

Huỳnh Minh Lệ