Thơ

dinh_cuong
Tranh Đinh Cường

Lỡ đường nhặt cái đánh rơi
của em
gói kĩ
những lời... yêu thương

không mang
sợi quấn tơ vương
mang về
mới biết hết đường
tới lui

Chia em lại chút ngậm ngùi
lời yêu
em lỡ tay người ...đa đoan !
gói xưa
bỏ lại lối mòn
lỡ đường ai nhặt héo hon...em chờ !

d u y p h ạ m