Thơ

Giòng sông đời chảy mãi

Chẳng biết dừng khi mô.

Từ tận cùng quá khứ,

Đến mịt mùng tương lai.

Giờ vẫn ào ạt chảy,

Cuốn theo bao kiếp người

Trong giòng sông đó có anh

Trong giòng sông đó có em, tôi...

Sống làm chi cho vội,

Rồi cũng qua kiếp người.

Thôi thì ai cũng vậy,

cố đi trọn đời này,

Và chuẩn bị hành trang

Cho cháu con tiếp bước

Đấng tư bi đã dạy

Sinh, lão, bệnh, tử mà.


Nguyễn Trường Lưu