Thơ

 

Soi gương thấy tóc giật mình,

Trời ơi đầu bạc, thình lình chẳng hay,

Thấm lòng thấy mắt cay cay

Đôi dòng  lệ chảy, mới hay nát lòng

 

Hà Trọng Ngự