Thơ

Ấm êm tiếng sóng vỗ bờ,
Đêm đêm có kẻ nằm mơ Qui thành
Sáng nay gió thổi qua cành,
Giật mình ta ngỡ trống thành gọi quân.

Ngô Lạp