Tin Quê & Tin Bạn

Phu nhan Thay Nguyen van Hung

Phu nhân thầy Nguyễn Văn Hùng (trước 1975 thầy dạy môn Pháp Văn tại Trường TH Cường Để) vừa tạ thế.
Trân trọng báo tin đến quý Thầy Cô, đồng môn và thân hữu được biết để đến tư gia Thầy thăm viếng và phúng điếu.

Administrator