Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 4 - câu 185 tới 208)


Bình Vương mang bộn bề công việc
Bão cuồng phong ai biết sớm trưa
Quân uy đắp lũy ngăn bờ
Giành đã khó, giữ ơ thờ được sao !
Trung Ương quyết, quyền cao quân lệnh

Bắc phập phồng, Gia Định chông chênh
Bắc Vương giữ: Bắc Hà yên
Đất trời Gia Định là miền âu lo
Lệnh Vương thượng đắn đo suy nghĩ
Cơ trời chưa thỏa chí hùng anh
Cũng đành lưu giữ thâm tình
Cũng đành phên dậu, biên thành Trung Ương
Lệnh hỏa tốc quân lương xếp đặt
Tướng sĩ quyền, sắp cắt phân minh
Lệnh truyền rút hết hùng binh

Hai vua hội ngộ, định tình non sông
Quân áo vải dân nông biên tái
Loạn Kiêu binh sai trái bất bình
Đường xa sải bước quân hành
Phù Lê dựng nghiệp lòng thành chẳng sai
Nghiệp Lê đã an bài mọi nhẽ
Quân án binh miệng thế nghi nan
Hùng bình rợp bóng xuôi nam
Đất trời phân định Nghệ An đôi bờ

Lam Hồng