Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 12 - câu 589 tới 640)

Mọi phương kế chiêu an thảo phạt
Cách bày binh trận mạc làm sao
Triều dâng con nước thế nào
Tận khai hiểm địa, lửa ào bão giăng
Chọn phục binh Rạch Gầm trọng địa
Chiêu hư binh thua mấy trận liền
Ngông nghênh tự đại quân Xiêm
Tây Sơn vỡ mật... chiến thuyền đại quân...
Chờ thời cơ tuần trăng con nước
Chiều mờ trời mở cuộc tấn công
Võ văn Dũng dẫn tiền quân
Vừa khi con nước triều dâng bắt đầu
Nước triều cao thuyền ào tiến đánh
Thuyền con dũng mãnh vút lao
Trăm thuyền trên mặt sông sâu
Khinh thuyền nhẹ lướt phủ đầu ra oai
Thuyền nhỏ lẹ lướt bay như gió
Trận phản công bão lửa ngập trời
Thuyền Xiêm đạn bắn sáng ngời
Tên bay vút gió bao người mạng vong
Đại thuyền tiến, cờ giong kèn thổi
Dàn trải quân tiếp nối trùng trùng
Tây Sơn thuyền nhỏ giữa dòng
Quân Xiêm thuyền lớn xoay vòng bao vây
Thuyền lớp lớp, lập bày chiến trận
Tên nối tên vũ lộng vút bay
Trên sông thuyền chiến ken dày
Tây Sơn quyết chiến hăng say đến cùng
Trận chiến đang đôi công chập chọang
Thuyền nhỏ đành phải tán lui quân
Rút lui đánh giữ cầm chừng
Quân Xiêm nhuệ khí bừng bừng đuổi theo
Quyết một trận đánh tiêu, giết tận
ChoTây Sơn khốn hận lao đao
Tối trời nước xuống theo triều
Chiến thuyền xuôi nước tiến ào băng băng
Đêm tối mực mắt căng chẳng thấy
Chiến thuyền Xiêm lọt bẫy Tây Sơn
Khóa đuôi một trận sống còn
Lòng sông thu hẹp pháo giòn nổ tan
Chiến thuyền lớn bia ăn đạn lửa
Đội đục thuyền phá vỡ nước tràn
Thuyền chìm lửa cháy kinh hoàng
Quân Xiêm thây chết ngập tràn nước sông
Quân khinh bộ Lục Côn hợp tiến
Đại pháo rền thuỷ chiến lâm nguy
Tây Sơn hỏa hổ tức thì
Chặn đuôi, thọc giữa trận bày đã giăng
Một nhát đao đầu lăn xuống đất
Bộ binh Xiêm xất bất tiêu tan
Thoát đào Chủng ánh, Chiêu Tăng
Giặc dầu đã diệt, băn khoăn vẫn còn

Lam Hồng