Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 15 - câu 749 tới 768)

Quân Càn Thanh sau ngày dẹp phản
Hội phục Minh tán loạn cõi ngoài
Quân tình nhuệ khí đang oai
Sĩ Nghị dẹp loạn đã dày công to
Tổng lưỡng Quảng mưu mô sâu hiểm
Bụng kinh luân ứng biến quyền cơ
Phục Minh tan tác dưới cờ
Biên cương mở cõi, mưu đồ đã lâu
Đất trời Nam, Giao châu thuở trước
Đã ngàn năm trực thuộc thiên triều
Ruộng đồng lúa thóc phì nhiêu
Bạc vàng, châu ngọc, nhiễu điều, sừng tê
Mộng chinh phạt thu về một cõi
Từ Mãn Châu dun rủi vó câu
Trung nguyên mở cuộc tóm thâu
Minh triều sụp đổ, ngôi cao đổi trời
Vó chinh yên, khắp nơi thảo phạt
Phất cờ đâu là hát hoan ca
Phục yên một cõi Trung Hoa
Dẹp tan phản lọan yên nhà Càn Thanh


Lam Hồng