Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 21 - câu 1105 tới 1188)

Lệnh Thanh đế: Càn Long truyền chỉ
Tổng quân quyền Sĩ Nghị điều binh
Mười vạn khinh kỵ Mãn Thanh
Mười vạn quân bộ, chiến chinh đã dày
Quân cánh thủy chở đầy lương vận
Hổ trợ quân mặt trận biển khơi
Năm vạn quân thuỷ thần oai
Năm vạn lao dịch, đày sai theo cùng
Điều đại quân ba đường hợp tiến
Đoàn thuỷ quân thuyền chiến giăng buồm
Se se gió bắc rét đông
Viễn chinh buồm kéo mà lòng chẳng yên
Thân nô lệ cũng xiềng cũng xích
Mang làm bia, đạt đích cho người
Nước non non nước mất rồi
Đuôi sam, áo thú mấy đời đắng cay
Cũng từ thuở đoạ đày mất nước
Cuộc chiến chinh, chân bước theo người
Bao lần máu chảy đầu rơi
Bao lần sinh tử, rụng rời tấm thân
Trận đánh thắng người ân, ta oán
Lời rủa nguyền, ta thán còn vương
Cũng là máu đỏ thịt xương
Đem thân đổi lấy, mộng vương tước người
Thân chinh chiến xa rời nguồn cội
Xa gia đình bao nỗi nhớ thương
Đem thân thí giữa chiến trường
Biết là thắng bại, biết còn, biết không...
Trời đã chuyển vào đông giá rét
Ruộng lúa nhà có biết ai trông !
Thân ngoài quan ải còn mong
Bắc nam cũng chịu, tây đông cũng đành
Làm con chốt... chiến chinh tranh đoạt
Vật thế thân, chinh phạt cho ai
Đuôi sam hay kẻ đày sai
Còn đường nào chọn...để thay đổi đời
Quân bốn tỉnh theo lời truyền chỉ
Quảng Đông, Tây, Vân, Quý điều binh
Ba lộ quân tướng di hành
Lộ quân Vân, Quý đăng trình Tuyên Quan
Sầm Nghi Đống, Điền Châu tri phủ
Dẫn lộ quân theo ngã Cao Bằng
Tôn sĩ Nghị, Hứa thế Hanh
Trung quân khinh kỵ, trực hành Nam quan
Khí thế quân lửa tràn, lũ cuốn
Ầm vang trời kèn, trống rền vang
Mịt mù bụi phủ giăng giăng
Quân đi chuyển đất, mù trăng mờ trời
Lê chiêu Thống theo dời di giá
Hí hửng bao bộ hạ, quần thần
Chờ ngày áo mũ xênh xang
Ngôi cao áo gấm nghêng ngang lộc quyền
Ơn thiên triều lo đền, lo đáp
Lũ nghịch thần trừng phạt thẳng tay
Dân theo, phải ép phải đày
Phải cho thấy được cái oai quân quyền
Dám phản nghịch, như thuyền theo sóng
Dám cam lòng, cỏ lộng gió đùa
Muôn đời vua phải là vua
Đừng mong đổi kiếp, sãi chùa quét đa
Phải vét hết không tha không để
Bụng sạch không, hết thể hai lòng
Đọa đày trâu ngựa mới mong
Rửa lòng hờn oán, đền công thiên triều
Tôn sĩ Nghị truyền rao chiếu chỉ
Giúp nhà Lê diệt kẻ tiếm vương
Thanh triều oai trấn bốn phương
Trung Hoa chịu nhục, dễ thường Nam man
Binh năm mươi vạn quân uy vũ
Kỵ binh đi vần vũ trời mây
Tinh kỳ phấp phới tung bay
Quân đi qua phố mấy ngày chưa xong
Rầm rầm, rộ trống giong kèn thổi
Quân Mãn Thanh còn cõi xa ngoài
Xóm làng lặng vắng bóng người
Đèn không hắt bóng, đêm trời tối om
Bình minh sáng gà không tiếng gáy
Cảnh hoang tàn đã mấy dặm xa
Không còn bóng trẻ, dáng già
Không còn ngọn khói, sương pha ban chiều
Đường quân tiến, tiêu điều hoang vắng
Trời thê lương, lành lạnh sương rơi
Điêu tàn lặng vắng bóng người
Ngả nghiêng vườn trống, một trời hoang sơ

 
Lam Hồng