Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 24)

Không thể lặng, phỗng ngây chờ giặc
Quyết đối đầu một mất một còn
Giặc đến thân tướng phải ngăn
Chiến trường sống chết có ngần ngại chi
Giữ cho được quân uy chính khí
Quyết giáp công tướng sĩ một lòng
Bừng bừng hào khí Tây Sơn
Bắc Nam chiến trận vẫn còn uy danh…
Lo ngại chi kỵ binh Mãn quốc
Thuốc địa lôi, đại pháo cung tên
Ba mươi vạn lính thiện chuyên
Đoàn quân cướp cạn, chinh yên sẽ chùn
Phan văn Lân đã từng chinh chiến
Biết bao nhiêu trận tuyến tham gia
Cũng dày trận mạc xông pha
Một phen thử lửa chận đà tiến quân
Một vạn quân Thị Cầu trấn giữ
Núi Tam Tầng đồn thủ ngăn quân
Mười vạn khinh kỵ hung tàn
Phải chùn chân bước xâm lăng chốn nầy
Tam Tầng cao, vươn mây nhìn giặc
Sông Thị Cầu nước xiết, chận quân
Đắp thành, lập lũy để ngăn
Cung tên đã sẵn đón giăng chờ thù
Trời vào đông mây mù mịt mịt
Gió bắc về giá rét căm căm
Mười vạn quân kỵ nghêng ngang
Năm vạn quân bộ, hàng hàng tiến theo
Tiếng chiên trống quân reo dậy đất
Ngựa hí lừng, cờ phất mang mang
Bến sông lều trại giăng tràn
Quân đông như kiến, miên man trùng trùng
Quân theo bè qua sông tới tấp
Nỏ liên châu bần bật giết tràn
Nước xiết bẻ chỏng lật ngang
Cuốn tràn dưới mạn chờ ăn pháo thù
Bè không thể sang bờ tiến đánh
Về hạ nguồn xẻ cánh chia quân
Lập cầu phao để sang sông
Tiến sâu phía dưới, đánh vòng lên trên
Trời tối mịt, nửa đêm bí mật
Cho tinh quân vượt lối thượng nguồn
Dồn quân đánh chiếm Tam Tầng
Tây Sơn hết biết điều quân thế nào !
Ba mũi công ào ào tiến đánh
Chốt Thị Cầu gió lạnh trăng treo
Nội hầu phải rút quân mau
Vừa đánh vừa chận, lui vào Thăng Long

Lam Hồng