Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 25 - từ câu 1449 tới 1496)

Quân giặc mạnh, bão giông thẳng tiến
Súng đạn rền, ngựa tiến như bay
Trời mưa dai dẳng đêm ngày
Lương cạn quân ít, giữa vây giặc thù
Cơn nước lửa sĩ phu ngơ ngác
Lòng hoài nghi dáo dác mơ hồ
Mãn Thanh theo dấu chân vua
Trung quân khí tiết biết thờ ai đây...
Chữ ngu trung dại say, dở tỉnh
Gối điền viên trốn tránh bấy nay
Phò vua thờ Chúa bao ngày
Vua theo triều Mãn, thân này biết sao !
Đại tư Mã, Nội hầu họp gấp
Mau tìm phương cứu cấp nguy nan
Địch ào như lũ cuốn tràn
Lũy cô, thành mỏng gian nan chập chùng
Giặc tiến đánh, không dừng ngăn được
Tướng trận tiền... phía trước tiến lên
Thân tướng vó ngựa chinh yên
Dẫu cho sống chết, một phen cũng đành
Ngô thì Nhậm địch tình phân tích
Mãn đang uy đối địch khó lòng
Lấy trứng chọi đá khó mong
Thù ngoài bão táp, thù trong rập rình
Đường tiến thủ hại binh, nguy tướng
Đất Thăng Long, bốn hướng thọ nguy
Đất trời có lúc thịnh suy
Chưa mạnh giữ sức, chờ ngày tấn công
Giới sĩ phu trong lòng bất định
Đất Bắc hà gió lạnh bốn bề
Sĩ phu chưa dứt nhả Lê
Qua cơn bảo lửa tỉnh, mê rõ ràng
Rút hết quân bỏ không thành trống
Dời khí tài súng ống dấu chôn
Lương thực chuyển hết chẳng còn
Đánh địch nhỏ lẻ để chôn chân thù
Rút lui quân tuyến sau phòng thủ
Cài đặc tình thám báo dò tin
Quân tình hiểu thấu, biết nhanh
Liệu cơ họach định phản công sau này
Quân các tuyến rút ngay Tam Điệp
Giữ truyền tin nắm bắt địch tình
Thu quân củng cố sức mình
Chờ thời cơ đến, tiến binh diệt thù
Quân cơ địch, ngựa phi cấp báo
Về Phú Xuân thấu đáo tỏ tường
Ngựa trạm cấp tập gióng cương
Văn Tuyết tức tốc lên đường Phú Xuân


Lam Hồng