Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 28 - từ câu 1617 tới 1688)

Nguyễn văn Tuyết Phú Xuân cấp báo
Quân Mãn Thanh chiếm giữ Thăng Long
An nam Vương, đã thụ phong
Quốc thư, chiếu chỉ Càn Long nỡ đành
Đất trời Nam đã thành quận huyện
Cõng rắn về, cầu miếng đỉnh chung
Sáng hầu, chiều cúi khom lưng
Hầu non, gái đẹp đem dâng cho người
Sĩ phu nhục, không đui mãi được
Phận làm vua một nước cong lưng
Dưới tay Tổng đốc tướng quân
Chịu hoạnh chịu họe, Mãn hùng ra oai
Tôn sĩ Nghị họp ngay Mãn tướng
Lập bố phòng định hướng nam chinh
Chiếm lâu, giữ chắc, an binh
Lấy giặc giết giặc, xáo tình nồi da
Bắt dân Việt thay ta đỡ đạn
Xua đày sai chịu nạn binh đao
Máu xương bức hiếp ngặt nghèo
Buộc đường sống chết, cho đau khốn cùng
Tướng quân Hán tiền quân công thủ
Để chết thay quân chủ kỵ binh
Hán Việt kịch chiến giao tranh
Ngư ông thủ lợi, Mãn Thanh ăn phần
Việt giết Việt để tăng thù oán
Hán xâm lăng chuốc giận hờn căm
Giục thù kích oán bao lần
Buộc Hán giết Việt, nợ chồng chất cao
Oan khiên lớn, phải theo, phải thuộc
Để ngàn năm làm tốt làm sai
Mãn Thanh cao vị yên ngai
Ngồi cao, ăn mát vỗ đùi hầu non
Lập phòng tuyến trên đường chinh phục
Quân nhà Lê giữ chốt tiền phương
Lập đồn Giản Thủy bên sông
Nắm địch tình giặc tiến công sau này
Chốt Phú Xuyên nối dây phòng tuyến
Thám báo quân Mãn Hán canh phòng
Rập rình nghe ngóng tây đông
Nối dây liên lạc, mở đường chinh Nam
Chốt Hà Hồi đồn binh Hán tộc
Ba vạn quân giữ chắc Thăng Long
Ngọc Hồi mười vạn kế trong
Đày sai hai vạn để mong sai hầu
Trận địa lập địa lôi mấy lớp
Chông sắt giăng, lớp lớp hàng hàng
Đào hào lập lũy cách ngăn
Đại pháo trăm khẩu giăng tràn hướng ra
Con kiến muốn vượt qua chẳng được
Chốt bố phòng phía trước Thăng Long
Binh ròng khinh kỵ Mãn Thanh
Đã từng đạp lũy phá thành như chơi
Hứa thế Hanh chọc trời khuấy nước
Đạp lũy thành dưới bước chân qua
Chiến trường bao trận xông pha
Điều quân tất thắng, tướng ra lìa đời
Tây nam Khương Thượng, nơi lập chốt
Như cánh cung nhiếu lớp bố phòng
Đồn Đống Đa giữ Thăng Long
Tướng Sầm nghi Đống chiến công lẫy lừng
Quân lão luyện Thăng Long trấn thủ
Thế quyền cơ ứng xử nguy an
Tôn sĩ Nghị, giữ trung quân
Khiển binh điều tướng, muôn phần uy nghiêm
Thăng Long đến Nam Quan nhiều chốt
Đường tiến binh thông suốt ngày đêm
Cầu phao nối kết hai bên
Đôi bờ sông Nhị thênh thênh một đường
Chốt nối chốt Hải Dương, Phượng Nhỡn
Đến Lạng Gang,Yên Thế thông thương
An Nam một bãi chiến trường
Trong bàn tay nắm, tỏ tường như in

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất