Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 29 - từ câu 1689 tới 1732)

Từ kinh viện chiến chinh tích lũy
Mấy mươi năm Sĩ Nghị xông pha
Bạo tàn uy phục người ta
Lộc quyền đem nhử nồi da tương tàn
Gây hiềm khích nghêu cò tranh đọat
Quyền xử phân doạ nạt, ân uy
Ngồi trên khôn khéo thị phi
Bắt thần, bắt phục việc gì chẳng xong
An nam vương quyền trong một nước
Đã bao đời Trịnh áp bức Lê
Quần thần chúa Trịnh theo phe
Của cải lấy hết, thiếp thê về hầu
Ai chống lệnh bêu đầu thị chúng
Đầu máu rơi rúng động bao người
Bắt làm nô dịch rã rời
Quân lương, phục dịch ba mươi vạn người
Người Bắc hà chịu trời sao thấu
Cổ ba tròng tàn bạo đau thương
Quan Việt gian ác vô thường
Cướp dân, giết chúng rộng đường tiến thân
Quan tướng Hán là dân mất nước
Cuộc Nam chinh làm cướp ban ngày
Bao năm làm kẻ đoạ đày
Trút hết hờn oán phen này mới cam
Cướp của cải, gian tham hãm hiếp
Đời bi thương, chém giết làm vui
Thái hậu cũng phải ngậm ngùi
Diệt vong non nước, thôi rồi còn đâu
Tuyến bố phòng đào hào lập lũy
Chặt chẽ từng sợi chỉ cây kim
Mãn Thanh chắc thế bình yên
Lệnh quân tướng Mãn chỉ truyền thủ, công
Mưa mù mịt trời đông rét giá
Cuộc nam chinh, đường sá ghập ghềnh
Đông về bão lốc thường xuyên
Thủy quân khó thể giong thuyền ra khơi
Thủy bộ hợp hai nơi tiến đánh
Đông sắp tàn hết lạnh sang xuân
Thêm hai mươi vạn thủy quân
Tiến công làm cỏ, sạch không chẳng còn
Tuyến phòng thủ chiếm an, giữ chắc
Phải canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm
Thám báo nghe ngóng truyền tin
Phải nắm cho rõ địch tình ra sao


Lam Hồng

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất