Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 35 - từ câu 1903 tới 1954)

Ba đường tiến hội quân Tam Điệp
Họp tướng binh nắm biết địch tình
Nội hầu, Tư mã đệ trình
Cùng Ngô thì Nhậm báo tin Bắc hà
Cúi nhận tội thành sa tay giặc
Để Bắc hà cùng cực ngọai xâm
Phận làm tướng, trấn tiền quân
Không ngăn được giặc, giữ an nước nhà
Lột áo mũ cúi đầu chờ phạt
Dẫu lìa thân tan nát cũng đành
Mãn Thanh ngựa chiến, tinh binh
Quân đông lớp lớp, lũy thành không ngăn
Tướng bất tài thua quân, hại tướng
Rút quân về lập chốn bố phòng
Thám báo cài lại để mong
Thông tin chi tiết chúa công an bài

Đất Bắc hà mấy ngày ngủ trọ
Ở Phú Xuân chỉ sợ các ngươi
Đem thân châu chấu đá voi
Không lượng sức địch, thế người, thế ta
Sợ uất khí xông pha đối địch
Thảm bại quân là mất tiên cơ
Chẳng qua cho địch ngủ nhờ
Dụ địch tự mãn, thế cờ đổi thay
Nên ta đã an bài Thì Nhậm
Để tùy cơ đối ứng tình hình
Kế họach thảo phạt Mãn Thanh
Quân binh tướng sĩ, tri hành lược thao
Lệnh động binh gọi quân nhập ngũ
Diệt ngọai xâm để giữ nước nhà
Nước Nam là của Nam ta
Máu xương tiên tổ, đổ ra bao lần
Giặc Bắc phương, đem quân cướp lấy
Nô lệ ta, máu chảy đầu rơi
Hùng thiên sông núi bao đời
Quyết chiến diệt giặc, đất trời về ta
Theo nhập quân trẻ, già, trai, gái
Lòng căm thù, hăng hái lên đường
Quân kỷ nghiêm lệnh rõ ràng
Miệt mài luyện tập, khí hăng chí cường
Đánh cho giặc chích luân bất phản
Đánh cho giặc phiến giáp bất hoàn
Đánh cho giặc biết trời Nam
Anh hùng khí tiết hạo thiên đất trời
Một lời gọi, muôn người hưởng ứng
Diệt giặc thù, bất luận gái trai
Dẫu cho nếm mật nằm gai
Không giết được giặc, thân hoài bỏ đi
Cứu lấy nước tiếc chi của cải
Quân chưa tinh, trên dưới một lòng
Đồng lòng tác cạn bể đông
Bạt đồi, lấp núi, ngăn sông khó gì

Lam Hồng