Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 36 - từ câu 1955 tới 1974)

Đêm ba mươi hoàng thành đón tết
Trại quân Thanh đèn kết hoa đăng
Mừng công pháo nổ tưng bừng
Sênh ca, phách trống vang lừng trời mây
Tướng mừng tướng cân đai hoạn lộ
Bước thênh thang cờ mở trống rung
Ngợp trời của cải bạc vàng
Đầy nhà thê thiếp, tận cùng hoan ca
Đã bao trận can qua chiến thắng
Đố nào ai ngăn cản bước chân
Tây Sơn một lũ tàn quân
Chờ hội quân thủy mùa xuân vĩnh hằng
Sao chưa chịu tra gông nhận tội
Chờ thiên quân vào hỏi nữa sao
Danh Bình dẫn sứ ra cầu
Tây Sơn chủ tướng đem đầu ra đây
Tiết nguyên tiêu vui say cho thích
Chờ qua xuân diệt giặc là xong
Thênh thênh áo mũ chiến công
Bạc vàng gái đẹp ai mong hơn nào

Lam Hồng