Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 43 - từ câu 2463 tới 2498)

Từ Sĩ Nghị điều binh khiển tướng
Ba mươi vạn tràn xuống trời Nam
Lập trận Bắc đẩu vẹn toàn
Liên hoàn công thủ, nhịp nhàng điều binh
Trận địa lập Nam chinh, tất thắng
Trục liên phòng chận đánh phản công
Thế trận bao quát âm dương
Nhất nguyên, tứ tượng chứa trong ngũ hành
Hướng bắc nam tinh quân Bắc đẩu
Giản Thủy, Phú Xuyên dấu lưỡng nghi
Mãn, Hán hợp Việt chủ kỳ
Hận Tây Sơn đã khắc ghi trong lòng
Hà Hồi nhất nguyên công hợp thủ
Đồn Ngọc Hồi liên thủ ngũ hành
Tả, hữu, tiền, hậu, trung quân
Thăng Long bát quái vận hành quân cơ
Thế trận chặt, chân tơ kẻ tóc
Thế thủ công, kết chặt liên hòan
Dẫu cho trăm vạn hùng quân
Khó lòng lay chuyển, thủ công trận đồ

Trời mùng bốn tin thơ cấp báo
Quân Tây Sơn đại náo Thăng Long
Hà Hồi thua trắng sạch không
Ngọc Hồi: tả, hữu xuống giòng nước trôi
Trận tốc chiến, tơi bời manh giáp
Hữu, tả quân tan nát tả tơi
Tiền quân đã thảm bại rồi
Máu sông nước chảy, thây phơi chất chồng
Duy Thăng chết, Triều Long đã mất
Hứa thế Hanh, bỏ đất về trời
Nội ngàn máu chảy thây phơi
Kỵ binh tan tác, rã rời bộ binh
Quân Tây Sơn: khắc tinh, sát tướng
Điều hành binh: bão cuốn, chớp giăng
Dữ dội như lửa cháy tràn
Thần tốc tiến đánh nát tan trận đồ

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất