Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 48 - từ câu 2695 tới 2714)

Từ Kỷ Dậu, Mãn Thanh bại trận
Lòng tự tôn uất hận lên cao
Càn Long tức giận làm sao
Khang An thay thế, quyền trao tức thì
Quyết rửa hận tìm suy nghĩ kế
Kẻ man di phải nể thiên triều
Lập uy để giữ ngôi cao
Mất uy thất thế, ba đào cuồng phong
Truyền hai bộ: binh, công chuẩn bị
Điều tinh binh chín tỉnh phương Nam
Gom năm mươi vạn tinh quân
Mở cuộc đại chiến thỏa hờn, bớt căm
Để thứ nhất xâm lăng thỏa mộng
Để thứ hai dẹp mống phản loàn
Thứ ba thỏa được uất hờn
Mãn Thanh đại quốc là con nhà trời
Để tiểu quốc nơi nơi thần phục
Để một lòng, một mực chầu hầu
Để cho Hán tộc cuối đầu
Một trận đại chiến, hết sầu hết lo

Lam Hồng
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất